აპარატის უფროსი

მუხრან სალაძე

მობ.: 595 506251
ტელ.: 0 425 25 00 07
msaladze@gmail.com

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ჰამიდა ზოიძე

მობ: 595 50 63 86

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ზაზა დავითაძე

მობ: 595 99 45 34

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის საკითხებში

ციური ზაქარაძე

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
მობ.: 599 85 13 74

საკრებულოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები