2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი I - ცვლილება დანართი1 დანართი2 დანართი3
2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (ძალადაკარგული)

2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი IV - ცვლილება (გაუქმებული)
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი III - ცვლილება (გაუქმებული)
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი II - ცვლილება (გაუქმებული)
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი I - ცვლილება (გაუქმებული)
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - (გაუქმებული)

2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - II ცვლილება (გაუქმებული)
(ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამებ - II ცვლილება (გაუქმებული))
2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - I ცვლილება (გაუქმებული)
(ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამებ - I ცვლილება (გაუქმებული))
2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)
(ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამები (გაუქმებული))

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - IV ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - III ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - II ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - I ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება III (გაუქმებული)
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებული)
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებული)
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებული)
2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებული)
2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)