ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 30 სექტემბრის Nბ95.95222731 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური
შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 19 მაისის Nბ95.95221391 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური
შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
(ძალადაკარგული)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 22 დეკემბრის Nბ95.95213562 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ (ძალადაკარგული)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 თებერვლის N13 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ (ძალადაკარგული)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 15 მარტის N34 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ (ძალადაკარგული)