საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N18

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N17

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N16

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N15

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N14

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N13

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N11

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N10

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N9

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N8

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N7

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N6

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N5

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N4

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N3

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N2

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N1