2021 წლის 29 დეკემბრის N გ-95.95213632 განკარგულება ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალთა ოთახების გაერთიანება“-ს (ს/კ:448057094) წევრად გახდომაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 29 დეკემბრის №გ-95.95213631 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით თხოვების უფლებით შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 13 დეკემბრის №გ-95.95213472 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 13 დეკემბრის №გ-95.95213471 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების შპს ,,ქედისკომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.952133713 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ ამირან წულუკიძის არჩევის შესახებ.

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.952133712 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარედ ვაჟა აბულაძის არჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.952133711 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ოთარ ხარაძის არჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.952133710 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარედ მერაბ ნაკაშიძის არჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213379 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარედ ლევან ბერიძის სარჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213377 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213376 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩილ გორგილაძის არჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213375 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ რეზო თურმანიძის არჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213374 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ რომან დავითაძის არჩევის შესახებ

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213373 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ ამირან ცინცაძის არჩევის შესახებ;

2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-95.95213372 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;

2021 წლის 29 ოქტომბრის №39 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის III კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 29 ოქტომბრის №38 განკარგულებელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის - „მოქალაქეთა ხელსაყრელი მობილობის უზრუნველყოფა ქედის მუნიციპალიტეტში“ განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 3 სექტემბრის №37 განკარგულებ„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 3 სექტემბრის №36 განკარგულებსსიპ - „ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლა“-სთვის ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადოთ, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 3 სექტემბრის №35 განკარგულებსსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლისთვის - სსიპ ნინა ვაჩეიშვილის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 3 სექტემბრის №34 განკარგულებქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 3 სექტემბრის №33 განკარგულებქედის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 6 აგვისტოს №32 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების გამოყოფის შესახებ, სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიებების ჩატარება
დანართი №1

2021 წლის 6 აგვისტოს №31 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალის) განთავსება
დანართი №1

2021 წლის 6 აგვისტოს №30 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალების) გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 30 ივლისის №29 განკარგულება ,,„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 ივლისის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2021 წლის 30 ივლისის №28 განკარგულება ,,„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 ივლისის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2021 წლის 26 ივლისის №27 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის II კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 26 ივლისის №26 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 26 ივლისის №25 განკარგულება ,,„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 ივლისის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 26 ივლისის №24 განკარგულება ,,„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 ივლისის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 25 ივნისის №23 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 25 ივნისის №22 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 25 ივნისის №21 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 25 ივნისის №20 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ფართის - ბინების) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2021 წლის 25 ივნისის №19 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებაზე სტატუსის შეცვლის შესახებ

2021 წლის 25 ივნისის №18 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ფართის - ბინების) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2021 წლის 4 ივნისის №17 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახე

2021 წლის 4 ივნისის №16 განკარგულება „„საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის, საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების“ შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 31 მაისის №13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2021 წლის 31 მაისის №15 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2021 წლის 31 მაისის №14 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

2021 წლის 31 მაისის №13 განკარგულება საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის, საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2021 წლის 31 მაისის №12 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2021 წლის 29 აპრილის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 29 აპრილის №10 განკარგულება სსიპ - კოლეჯი „ბლექსი“-სთვის ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადოთ, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 29 აპრილის №9 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 31 მარტის №8 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 31 მარტის №7 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის წლიური შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 31 მარტის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის მიერ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2021 წლის 31 მარტის №5 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული ქონების შპს ,,ქედის კომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 26 თებერვალის №4 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ქედის სასპორტო სკოლა“-ზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
დანართი №1

2021 წლის 26 თებერვალის №3 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

2021 წლის 26 იანვრის №2 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

2021 წლის 26 იანვრის №1 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი