2. ა) თამაზ გოგიაშვილი - მოქალაქე (საპატიო ქედელი) საბჭოს წევრი;

ბ) ნადეჯდა ჯაბნიძე - მოქალაქე საბჭოს წევრი;
გ) დავით ანანიძე - არასამთავრობო (ა(ა)იპ ქედის ზრდასრულთა განათლების
ცენტრი) საბჭოს წევრი;
დ) თამარ ბოლქვაძე - მეწარმე (მეფუტკრე) საბჭოს წევრი;
ე) ვარდო დუმბაძე - მეწარმე (კვების ობიექტის მეპატრონე) საბჭოს წევრი;
ვ) ნუგზარ გოგიტიძე - მოქალაქე (ფერმერი)საბჭოს წევრი;
ზ) მალხაზ გორგილაძე - მეწარმე (ოჯახის ტიპის სასტუმრო) საბჭოს წევრი;
თ) ჯემალ თურმანიძე - მეწარმე (ოჯახის ტიპის სასტუმრო) საბჭოს წევრი;
ი) ჯუმბერ დევაძე - მეწარმე (საკალმახე მეურნეობა) საბჭოს წევრი;
კ) ზაზა ჯინჭარაძე - (მშენებელი, ბიზნესმენი) საბჭოს წევრი;
ლ) ვახტანგ ბერიძე - (ინჯინერი, საპატიო ქედელი) საბჭოს წევრი;
მ) სალომე ბერიძე - ახალგაზრდულიდან (ბათუმის შოთარუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტი მშენებლობის
სპეციალობით) საბჭოს წევრი;
ნ) თინა თებიძე - ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს წევრი (მეწარმე)
საბჭოს წევრი;
ო) ვლადიმერ თებიძე - ქედის ადგილობრივი განვიტარების ჯგუფიდან, საბჭოს
წევრი;

ბრძანება მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ცვლილების შესახებ

1. ა) თამაზ გოგიაშვილი - მოქალაქე (საპატიო ქედელი) საბჭოს
თავმჯდომარე;
ბ) ნადეჯდა ჯაბნიძე - მოქალაქე საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) დავით ანანიძე - არასამთავრობო (ა(ა)იპ ქედის ზრდასრულთა
განათლების ცენტრი) საბჭოს წევრი - მდივანი;
დ) თამარ ბოლქვაძე - მეწარმე (მეფუტკრე) საბჭოს წევრი;
ე) ვარდო დუმბაძე - მეწარმე (კვების ობიექტის მეპატრონე) საბჭოს წევრი;
ვ) ნუგზარ გოგიტიძე - მოქალაქე (ფერმერი)საბჭოს წევრი;
ზ) მალხაზ გორგილაძე - მეწარმე (ოჯახის ტიპის სასტუმრო) საბჭოს წევრი;
თ) ჯემალ თურმანიძე - მეწარმე (ოჯახის ტიპის სასტუმრო) საბჭოს წევრი;
ი) ჯუმბერ დევაძე - მეწარმე (საკალმახე მეურნეობა) საბჭოს წევრი;
კ) მიქაილ ლორთქიფანიძე საბჭოს წევრი.

ბრძანება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის შესახებ