ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა
საბჭოს დებულება - ცვლილება

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა
საბჭოს დებულება