ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნვეყოფა

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

კულტურული განვითარების ხელშეწობა

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა