ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - 2020 წლის
მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭო განისაზღვრა შემდეგი შემადგენლობით

ა) ჯემალ ტაკიძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, საბჭოს თავმჯდომარე;
ბ) მუხრან სალაძე - ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენელი, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) ეკა გოგუაძე - მახარაძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი, საბჭოს წევრი - მდივანი;
დ) რაულ ცინცაძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში, საბჭოს წევრი - მდივანი;
ე) გენადი ანანიძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, საბჭოს წევრი;
ვ) სულიკო ბოლქვაძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი, საბჭოს წევრი;
ზ) სულიკო ჩხიკვაძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი, საბჭოს წევრი;
თ) სოფიო ხაბაზი - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის აზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, საბჭოს წევრი;
ი) ვაჟა აბულაძე - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ქედის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბჭოს წევრი;
კ) მალხაზ საფარიძე - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ქედის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბჭოს წევრი;
ლ) ასლან ჭანიძე - არასამთვრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის დირექტორი, საბჭოს წევრი;
მ) დავით ანანიძე - ქედის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის დირექტორი, საბჭოს წევრი;
ნ) ნათია აფხაზავა - არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი, საბჭოს წევრი;
ო) გიორგი შავლიძე - მოქალაქე, დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის წარმომადგენელი, საბჭოს წევრი;
პ) ვალერიან ბაჯელიძე - მოქალაქე, დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის წარმომადგენელი, საბჭოს წევრი.

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 05 თებერვლის N148 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ