2020 წლის 28 დეკემბრის №50 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართ №1

2020 წლის 28 დეკემბრის №49 განკარგულება ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და შესაბამისი ფორმების დამტკიცების შესახებ
დანართი

2020 წლის 28 დეკემბრის №48 განკარგულება „დაბის ტერიტორიაზე პროფესორ ვახტანგ პაპუნიძის ბიუსტის განთავსების შესახებ“ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის განხილვის თაობაზე

2020 წლის 22 დეკემბრის №47 განკარგულება ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და შესაბამისი ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს №20 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 22 დეკემბრის №46 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 4 დეკემბრის №45 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 30 ნოემბრის №44 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანისთაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 06 ნოემბრის №43 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის III კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 06 ნოემბრის №42 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 12 ოქტომბრის №41 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი

2020 წლის 12 ოქტომბრის 40 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2020 წლის 12 ოქტომბრის №39 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2020 წლის 12 ოქტომბრის №38 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2020 წლის 04 სექტემბრის №37 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 04 სექტემბრის №36 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების გამოყოფის შესახებ, სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიებების ჩატარება
დანართი №1

2020 წლის 04 სექტემბრის №35 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალის) განთავსება
დანართი №1

2020 წლის 04 სექტემბრის №34 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალების) გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 20 აგვისტოს №33 განკარგულება მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე
დანართი №1
დანართი №2

2020 წლის 20 აგვისტოს №32 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2020 წლის 20 აგვისტოს №31 განკარგულება ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და შესაბამისი ფორმების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი

2020 წლის 12 აგვისტოს №30 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის II კვარტლის შესრულების შესახებანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 12 აგვისტოს №29 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, დაბა ქედა, თამარ მეფის ქუჩა, I ჩიხი, №1-ში მდებარე 2 (ორი) ერთეული ქონების (საცხოვრებელი ბინის) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2020 წლის 12 აგვისტოს №28 განკარგულება ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 22 ივლისის №27 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის მიერ 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 22 ივლისის №26 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის შუქრი თურმანიძის მიერ 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 17 ივლისის №25 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 17 ივლისის №24 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

2020 წლის 17 ივლისის №23 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 21.03.34.508), გარე რეკლამის განთავსებისათვის აუქციონის წესით ნებართვის გაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 17 ივლისის №22 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 17 ივლისის №21 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 17 ივლისის №20 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული - სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №19 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №18 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №17 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №16 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 29 აპრილის №15 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის წლიური შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 29 აპრილის №14 განკარგულება საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით, ააიპ „ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ თითოეულ აღსაზრდელზე განკუთვნილი სურსათის პროდუქტების მათზე გაცემის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

2020 წლის 29 აპრილის №13 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 29 აპრილის №12 განკარგულება სსიპ - „იურიდიული დახმარების სამსახური“-სათვის ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
ნახაზი

2020 წლის 29 აპრილის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ქედის სასპორტო სკოლა“-ზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 29 აპრილის №10 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

2020 წლის 28 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 28 თებერვლის №8 განკარგულება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნებაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 14 თებერვლის №7 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
(დანართი №1)

2020 წლის 14 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
(დანართი №1)

2020 წლის 14 თებერვლის №5 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
(დანართი №1)

2020 წლის 14 თებერვლის №4 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
(დანართი №1)

2020 წლის 31 იანვრის №3 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წელს პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
(დანართი №1)

2020 წლის 31 იანვრის №2 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ერთიანი ნორმის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
(დანართი №1)

2020 წლის 31 იანვრის №1 განკარგულება „,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
(დანართი)