აპარატის უფროსი (RU)

მუხრან სალაძე

თავმჯდომარის თანაშემწე (RU)

ციური ზაქარაძე (მოვალეობის შემსრულებელი)

ტელ.: 0 425 25 00 34

შრომითი ხელშეკრულებით დასამქებული პირები (RU)

შრომითი ხელშეკრულებით დასამქებული პირები