საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №424 სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №57 მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ