2019 წლის 07 ნოემბერს, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე №01-06/16 სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს.

პირველ საკითხად განხილულ იქნა „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი, რომლის მიხედვით საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია (თავმჯდომარე - რეზო თურმანიძე), (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;).

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ 2019 წლის 14 ნოემბერს დღის 18:00 საათამდე საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2019 წლის 15 ნოემბერს დღის 16:00 საათზე (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).

„ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2019 წლის 20 ნოემბერი.

ასევე, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ქედის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელების წესის დადგენის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე, დადგენილების მიღების თარიღია 2019 წლის 20 ნოემბერი. აღნიშნული პროგრამა მუნიციპალიტეტისათვის ნოვაციურია, რადგან წარმოადგენს საბიუჯეტო დაგეგმვის, პროექტების განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმას, რომლის ამოცანაა მოქალაქეებმა საკუთარი პასუხისმგებლობით, მათი შესაძლებლობების გაძლიერებითა და ჩართულობით უზრუნველყონ მუნიციპალური ბიუჯეტის ნაწილის განკარგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებულებას იღებენ, ბიუჯეტში გაითვალისწინონ და განახორციელონ ამ დადგენილებით და შესაბამისი ნორმატიული და ინდივიდუალური აქტებით დადგენილი წესით მოქალაქეების მიერ წარდგენილი და შერჩეული პროექტი(ები).

საკრებულომ მესამე საკითხად დაამტკიცა „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილებები.

დღის წესრიგის შესაბამისად, ბოლო საკითხად განიხილეს „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულების პროექტი. აღნიშნული ცვლილებებით საპრივატიზაციო ქონების ნუსხაში დამატებით შესატანილი იქნა სოფელ ზესოფელში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (150 კვ. მეტრი ს/კ 21.06.32.177) და ავტომანქანა უაზი-31519 (სახ.ნომერი WWS-979). ასევე საპრივატიზაციო ნუსხიდან ამოღებული იქნა ერთი ერთეული ქონება რომელიც გაყიდულია საჯარო აუქციონის გზით. კერძოდ: სოფელ ძენწმანში მდებარე 7439,00 კვ. მეტრი არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.03.31.183).