ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1. მთ. სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური (აიტი) უზრუნველყოფის საკითხებში;
2. მთავარი სპეციალისტი ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში;
3. მთავარი სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში;
4. მთავარი სპეციალისტი ზვარეს ადმინისტრაციულ ერთეულში;
5. მთავარი სპეციალისტი დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

  1. ,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების შესახებ" ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 5 დეკემბრის N1087 ბრძანებით განსაზღვრულ ვაკანტურ პოზოციებზე კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1. განცხადების გადარჩევა; 2. გასაუბრება.
  2. კონკურსში მონაწილეობის პრეტენდენტებისათვის საბუთების მიღების ვადა განისაზღვრება გამოცხადების დღიდან (www.hr.gov.ge - ზე გამოქვეყნების დღიდან) 10 დღის ვადით.
  3. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კონკურსანტს უფლება აქვს განაცხადი წარადგინოს არაუმეტეს 5 ვაკანსიაზე (პოზიციაზე), მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით - (www.hr.gov.ge). კონკურსანტი რომელიც განაცხადს წარადგენს 5-ზე მეტ ვაკანსიაზე (პოზიციაზე) ავტომატურად მოიხსნება კონკურსიდან ყველა პოზიციაზე.
  4. კონკურსანტის განაცხადი არ განიხილება და კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან, თუკი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებად ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge) არასრულყოფილად ატვირთავს სავალდებულო დოკუმენტაციას.
  5. კონკურსის პირველ ეტაპზე სრულყოფილად წარმოდგენილი განცხადებების გადარჩევა მოხდება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 7 დეკემბრის N1093 ბრძანებით დამტკიცებული კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დადგენილი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად.
  6. განცხადების გადარჩევა განხორციელება არაუგვიანეს 2016 წლის 19 დეკემბრისა.