ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილება „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და შესაბამისი ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს №20 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის №25 დადგენილება ედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის №24 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის №23 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის 26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 04 სექტემბრის №22 დადგენილება „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს №21 დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს №20 დადგენილება ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და შესაბამისი ფორმების დამტკიცების შესახებ
დანართი №1
დანართი №2
დანართი №3
დანართი №4

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს №19 დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დანართი №1
დანართი №2

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 ივლისის №18 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დანართი N2

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 ივლისის №17 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის 26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 12 ივნისის №16 დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (პროგრამები და ქვეპროგრამები)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 აპრილის №15 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 აპრილის №14 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №13 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №12 დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №11 დადგენილება ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ