ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №36 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №35 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №34 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №33 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №32 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №31 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №30 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №29 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №28 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №27 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბერის დადგენილება №26 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემებრის დადგენილება №25 ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბერის დადგენილება №24 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის დადგენილება №23 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №22 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის N6 დადგენილებაში ცვლილება - დამატების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება №21 დრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება №20 ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება №19 ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება №18 სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის დადგენილება №17 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს დადგენილება №16 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს დადგენილება №15 ქედის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე იმ გზების სიის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ, რომლებზედაც ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს დადგენილება №14 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს დადგენილება №13 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 აგვისტოს დადგენილება №12 ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 ივლისის დადგენილება №11 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის დადგენილება №10 ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ივნისის დადგენილება №9 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ივნისის დადგენილება №8 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ივნისის დადგენილება №7 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ივნისის დადგენილება №6 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის დადგენილება №5 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №4 ,,„ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №3 ,,„ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №2 ,,„ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-−35- მუხლებით, 36- მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39- მუხლით და 43- მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 ,,,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ