ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2022 წლის 25 ნოემბრის მორიგ N01-06/21 სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა, ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის III კვარტლის შესრულების ანგარიში მოისმინეს.

წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N10 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 541 655 ლარით. III კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა 15 264 460 ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12 222 239 ლარი.