ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები

კონკურსი გამოცხადებული იყო შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:

ა) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში (1 საშტატო ერთეული)-დახურული კონკურსი;

ბ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში (1 საშტატო ერთეული)-დახურული კონკურსი;

გ) პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში (1 საშტატო ერთეული)- ღია კონკურსი.