ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აცხადებს საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსს - მესამე რანგის, საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში პოზიციაზე.
დაინტერესების შემთხვევაში რეგისტრაციისათვის მიმართეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდს:
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55969?active=1


საკონკურსო თემატიკა:

1) საქართველოს კონსტიტუცია

2) საქართველოს ორგანული კანონი - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

3) საქართველოს კანონი - საჯარო სამსახურის შესახებ

4) საქართველოს კანონი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

5) ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

6) საქართველოს ორგანული კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

7) საქართველოს შრომის კოდექსი;

8) საქართველოს კანონი - საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ;

9) ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი;

10) ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება;

კომისიის სხდომის ოქმი N5.