1. ქედის საჯარო სკოლა
  • გულების დაწყებითი კლასები
  • ხუნკუდის დაწყებითი კლასები
  • ზენდიდის დაწყებითი კლასები
  • შევაბურის დაწყებითი კლასები
 2. დოლოგნის საჯარო სკოლა
  • ჭინკაძეების დაწყებითი კლასები
 3. მახუნცეთის საჯარო სკოლა
  • ზუნდაგის დაწყებითი კლასები
  • ქვედა ბზუბზუს დაწყებითი კლასები
 4. უჩხითის საჯარო სკოლა
  • მილისის დაწყებითი კლასები
  • ქოსოფლის დაწყებითი კლასები
  • ნამლისევის დაწყებითი კლასები
 5. აწჰესის საჯარო სკოლა
  • ზედა მახუნცეთის დაწყებითი კლასები
 6. პირველი მაისის საჯარო სკოლა
  • კოლოტაურის დაწყებითი კლასები
  • პირველი მაისის დაწყებითი კლასები
 7. ოქტომბრის საჯარო სკოლა
  • კუჭულის დაწყებითი კლასები
  • გოგინიძეების დაწყებითი კლასები
 8. ვაიოს საჯარო სკოლა
 9. ზვარეს საჯარო სკოლა
  • ზესოფლის დაწყებითი კლასები
 10. წონიარისის საჯარო სკოლა
  • კანტაურის დაწყებითი კლასები
  • ვარჯანისის დაწყებითი კლასები
  • გელაურის დაწყებითი კლასები
  • წონიარისის დაწყებითი კლასები
  • აბუქეთის დაწყებითი კლასები
 11. ახოს #1 საჯარო სკოლა
  • გობრონეთის დაწყებითი კლასები
 12. ცხმორისის #2 საჯარო სკოლა
  • საბადურის დაწყებითი კლასები
 13. გეგელიძეების საჯარო სკოლა
 14. ახოს საჯარო სკოლა
 15. გოგიაშვილების საჯარო სკოლა
  • ბალაძეების დაწყებითი კლასები
  • მოსიაშვილების დაწყებითი კლასები
 16. დანდალოს საჯარო სკოლა
 17. ხარაულის საჯარო სკოლა
 18. ჯალაბაშვილების საჯარო სკოლა
 19. კოკოტაურის საჯარო სკოლა
 20. კვაშტის საჯარო სკოლა
  • სირაბიძეების დაწყებითი კლასები
 21. მეძიბნის საჯარო სკოლა
  • აგოთის დაწყებითი კლასები
 22. ორცვის საჯარო სკოლა
 23. ძენწმანის საჯარო სკოლა
  • ძენწმანის დაწყებითი კლასები
  • კორომხეთის დაწყებითი კლასები
  • ცხმემნის დაწყებითი კლასები
 24. აგარის საჯარო სკოლა
 25. კოლოტაურის საჯარო სკოლა
 26. აქუცის საჯარო სკოლა
 27. ინაშარიძეების საჯარო სკოლა
 28. ზემო ბზუბზუს საჯარო სკოლა
 29. მერისის საჯარო სკოლა
  • მერისის დაწყებითი კლასები
  • გუნდაურის დაწყებითი კლასები
  • სილიბაურის დაწყებითი კლასები
  • სიხალიძეების დაწყებითი კლასები
  • გარეტყის დაწყებითი კლასები
  • ნამონასტრევის დაწყებითი კლასები