ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ციური ზაქარაძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის საკითხებში

მობ.: 599 85 13 74
ელ. ფოსტა: keda.mun@gmail.com
ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია www.keda.ge-ს კონტაქტებიდან შეტყობინების სახით: http://keda.gov.ge/ge/contact-us/sakrebulo

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ინდირა გორგაძე
ადმინისტრაციული სამსახური - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება - განყოფილების უფროსი

მობ: 599 85 12 12
ელ-ფოსტ: kedamunicipality@gmail.com
ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია www.keda.ge-ს კონტაქტებიდან შეტყობინების სახით: http://keda.gov.ge/ge/contact-us/gamgeoba2018 წლის 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა ,,ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები. ამავე კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუქნტის შესაბამისად, თუ კერძო სამართლის იურიდიული და ფიზიკური პირი ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობისას კომუნიკაციის ელექტრონულ ფორმას აირჩევს და მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი ელექტრონულ ხელმოწერას ან/და შტამპს საჭიროებს, სავალდებულოა დოკუმენტზე კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა. შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში/მერიის კანცელრიაში წარმოდგენილ ნებისმიერ დოკუმენტზე, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საჭიროებს ელექტრონულ ხელმოწერას, უნდა იყოს შესრულებული ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმული უნდა იყოს კვალიფიციული შტამბი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმოდგენილი კორესპოდენცია ვერ დარეგისტრირდება.