კონკურსი გამოცხადდა შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

ა) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი (1 - საშტატო ერთეული);

ბ) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი (1 - საშტატო ერთეული);

გ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სტიქიის საკითხებში (1 -საშტატო ერთეული);

დ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში (1 - საშტატო ერთეული);

ე) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქონების საკითხებში (1 - საშტატო ერთეული).

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 23.04.2022