ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ,,საცხოვრებელი ფართების, ბინების გამანაწილებელმა კომისია" -მ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო.

აგარის სოციალური სახლში ფართის მიღებაზე შემოსული განცხადებიდან კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია და დაკმაყოფილდა 20 ოჯახი.

კომისიის მიერ საოქმო გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში პრეტენზიების არსებობის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირებს პრეტენზიის წერილობითი (დასაბუთებული) ფორმით წარმოდგენა შეუძლიათ ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის:დაბა ქედა მ.კოსტავას ქ N3) ინფორმაციის საჯაროდ ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.keda.gov.ge) გამოქვეყნებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

იხილეთ: სია