ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედაში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობის და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ერთი საერთო გამწმენდი ნაგებობისა და მასთან დაკავშირებული საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

ბრძანება

სკოპინგი