დღეს, ახლად დაკომპლექტებული გენდერული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა, სადაც დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს:
  • გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელთ არსებული სახელმძღვანელოსა და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების განხილვა.
  • გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავების შესახებ რეკომენდაციების გაცნობა და სტრატეგიის შაბლონის ვერსიის მორგება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებზე.
  • გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგიებსა და რეკომენდაციებზე გაცნობა და საბჭოს მიერ პრიორიტეტული აქტივობების განსაზღვრა.
  • მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის მეთოდიკის გაცნობის შემდეგ კონკრეტული პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა,საჭიროებათა კვლევაზე დაყრდნობით სამოქმედო გეგმების განახლებისა და კონკრეტული საჭიროებების ასახვის შესახებ მსჯელობა.
საბჭოს მომდევნო სხდომა უმოკლეს პერიოდში გაიმართება, რათა მოხდეს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დოკუმენტის, სამოქმედო გეგმის შემუშავება/დამტკიცება და მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის ჩატარების განხორციელება.