მიმდინარე წლის 27 თებერვალს ჩატრადა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის №1 სხდომა, რომელმაც დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხზე - საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის იურდიულ საკითხებში ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურისი გამოცხადების შესახებ - იმსჯელა.
კომისიის ოქმი N1

საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ
საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ"
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ