ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წელის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს წარედგინა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის პროექტი, პრიორიტეტების დოკუმენტი, განმარტებით ბარათი, პროგრამები, ქვეპროგრამები და სხვა თანდართულ მასალები.

გთხოვთ იხილოთ დანართი.