ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 18 აპრილის გენდერული თანასწორობის საბჭოს №2 სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 1. გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმის შაბლონის პრეზენტაცია და გაცნობა საბჭოს წევრებისათვის, სამოქმედო გეგმის სრულყოფა - ამოცანებისა და მიზნების განსაზღვრა. 2. „სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება“ პროგრამის პრეზენტაცია. 3. ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სოციალური პროგრამების განხილვა. 4. თანამონაწილეობითი გენდერული აუდიტის მეთოდიკა, მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავების მეთოდიკა, მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის თვითშეფასების მეთოდიკა. 5. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საჭიროებათა კვლევის მეთოდიკა, მუნიციპალური გენდერული სტატისტიკის წარმოების მეთოდიკა. 6. გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის ფორმირება.