2017 წლის 29 დეკემებრის №87 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 29 დეკემებრის №86 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 29 დეკემებრის №85 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 29 დეკემებრის №84 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მდებარე 702 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2017 წლის 29 დეკემებრის №83 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დაბა ქედა აბუსერიძის ქუჩა N16-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ არსებული 2500 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2017 წლის 29 დეკემებრის №82 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 11 დეკემებრის №81 განკარგულება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს მიერ ელექტროგადამცემი სადენის მშენებლობის დროს მოჭრილი და დასაწყობებული საშეშე მერქნის ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემავალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის, სკოლებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გადაცემის თაობაზე საქართველოს მთავრობის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შუამდგომლობის მიზანშეუწონლობის შესახებ

2017 წლის 11 დეკემებრის №80 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 11 დეკემებრის №79 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 11 დეკემებრის №78 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 24 ნოემბრის №77 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ აკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 24 ნოემბრის №76 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 24 ნოემბრის №75 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 24 ნოემბრის №74 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 24 ნოემბრის №73 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №72 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ოთარ ხარაძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №71 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარედ სილოვან ბერიძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №70 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარედ გოჩა გორგილაძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №69 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ რეზო თურმანიძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №68 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარედ ამირან დევაძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №67 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ რომან დავითაძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №66 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ შუქრი თურმანიძის არჩევის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №65 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №64 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2017-2021 წლის მოწვევის ახლად არჩეული საკრებულოს ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნის შესახებ

2017 წლის 20 ნოემბრის №63 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2017-2021 წლის მოწვევის ახლად არჩეული საკრებულოს სამანდატო დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ

2017 წლის 17 ნოემბრის №62 განკარგულება პეტიციების განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 17 ნოემბრის №61 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2017 წლის 17 ნოემბრის №60 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 17 ნოემბრის №59 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ძენწმანში მდებარე 400 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2017 წლის 17 ნოემბრის №58 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“

2017 წლის 27 ოქტომბრის №57 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიან, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 27 ოქტომბრის №56 განკარგულება შპს „ქედის კომუნალსერვისის ბალანსზე რიცხული სპეცტექნიკის ავტოსადგომისათვის საჭირო-373,00 კვ. მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით დროებით სარგებლობაში (თხოვების ფორმით), ხუთი წლის ვადით შპს ქედის კომუნალსერვისისთვის გადაცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 27 ოქტომბრის №55 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორცვის მე-6 ქუჩის IV ჩიხის მოპირდაპირე უსახელო ჩიხისთვის მე-6 ქუჩის V ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ

2017 წლის 27 ოქტომბრის №54 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი დასახლების ,,გიორგოული“-ს შექმნის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოსიაშვილებში მცხოვრები მოქალაქეების წინადადების მოწონების თაობაზე

2017 წლის 27 ოქტომბრის №53 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის N6 დადგენილებაში ცვლილება - დამატების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 29 სექტემბრის №52 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის სისტემის დანერგვის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანშეუწონლობის შესახებ

2017 წლის 29 სექტემბრის №51 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის N6 დადგენილებაში ცვლილება - დამატების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული- სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 29 სექტემბრის №50 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი დასახლების ,,გიორგოული“-ს შექმნის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოსიაშვილებში მცხოვრები მოქალაქეების წინადადების მოწონების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის (განკარგულება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 25 აგვისტო №49 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 მარტის №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 25 აგვისტო №48 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალის) განთავსება

2017 წლის 25 აგვისტო №47 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების გამოყოფის შესახებ, სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიებების ჩატარება

2017 წლის 25 აგვისტო №46 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ

2017 წლის 25 აგვისტო №45 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის აპარატზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიან, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 18 აგვისტოს №44 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2017 წლის 18 აგვისტოს №43 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 7 აგვისტოს №42 განკარგულება ,,მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 აპრილის #25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №40 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის , სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის პირველი და მეორე კვარტალის ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №39 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წლის ექვს თვეში გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №38 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის N87 განკარგულებაში ცვლილება-დამატების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 28 ივლისის №37 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის ორი კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №36 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხის განხილვის ადადების თაობაზე

2017 წლის 28 ივლისის №35 განკარგულება საქართველოს საერთო სასამართლოებში ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №34 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე იმ გზების სიის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ, რომლებზედაც ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება”, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №33 განკარგულება „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 28 ივლისის №32 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ”, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 30 ივნისის №31 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 მარტის №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 30 ივნისის №30 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ“ ქედისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 9 ივნისის №29 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 მარტის №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 29 მაისის №28 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 მარტის №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 23 მაისის №27 განკარგულება ,,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების შესახებ“ ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ცალკეული ღონისძიებების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი წინადადების მოწონების შესახებ

2017 წლის 28 აპრილის №26 განკარგულება „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №25 განკარგულება მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე

2017 წლის 13 აპრილის №24 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 13 აპრილის №23 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ ცხემნაში მდებარე 1234,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 64,30 კვ.მ შენობანაგებობის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №22 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ აგარაში მდებარე 4398,20 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №21 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ აგარაში მდებარე 400,00 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №20 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ პირველ მაისში მდებარე 128,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №19 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ პირველ მაისში მდებარე 459,60 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №18 განკარგულება ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური სერვისების განვითარების ცენტრი“-ს დაფუძნებაში მონაწილეობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №17 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №16 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტისათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №15 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №14 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №13 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №12 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №10 განკარგულება ს.ს.ი.პ. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულის საჯარო სკოლისთვის - ს.ს.ი.პ. ოთარ მჟავანაძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

2017 წლის 24 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 24 თებერვლის №8 განკარგულება პეტიციების განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 24 თებერვლის №7 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ძენწმანში მდებარე 800 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2017 წლის 24 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირ განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით შ.პ.ს .„ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 27 იანვრის №5 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახება

2017 წლის 27 იანვრის №4 განკარგულება ,,„ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 27 იანვრის №3 განკარგულება ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მეთოდური რეკომენდაციებისა და კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ

2017 წლის 9 იანვრის №2 განკარგულება ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მეთოდური რეკომენდაციებისა და კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 9 იანვრის №1 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს მიერ სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 06 დეკემბრის №83 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ