საკრებულოს საკონსკურსო კომისიის სხდომაზე კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ იმსჯელეს
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიამ, რომელსაც საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე თავმჯდომარეობდა, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპის - ზეპირი დავალებისა და გასაუბრების ქულების განხილვის, საბოლოო შედეგების შეჯამების, გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენის და დანიშვნის მქონე პირისათვის დასანიშნად წარდგენის შესახებ იმსჯელეა.

სხდომაზე თავდაპირველად განხილულ იქნა კონკურსანტის მიერ გასაუბრებაზე დაგროვილ ქულათა შედეგები. გასაუბრება ჩატარდა ინდივიდუალური (ზეპირი) გასაუბრების საფუძველზე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით განსაზღვრულ სამართლებრივი აქტებიდან და შეფასება მოხდა საკონსკურსო კომისიის 2019 წლის 25 აპრილის №1 სხდომის ოქმში განსაზღვრული შეფასების სისტემისა და კონკურსანტის შეფასების მეთოდოლოგიის მიხედვით.

საბოლოო შედეგის გათვალისწინებით, საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე კონკურსანტი პ/ნ 61008016726, რომელმაც საბოლოო შეფასებით მიიღო 51,8 ქულა, გამოცხადდა გამარჯვებულად.

საკონკუსო კომისიის სხდომის ოქმი N4.
Facebook Twitter
დისქლაიმერი
ქედის მუციპალიტეტის ვებგვერდი განახლდა ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში რომელსაც ახორციელებს CENN. ვებგვერდზე გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და არ ასახავს ევროკავშირის და CENN-ის ოფიციალურ პოზიციას, თუკი აღნიშნული არ არის მითითებული.