ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა დახურული კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

ა) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ქონების მართვის განყოფილების უფროსი (1 - საშტატო ერთეული);

ბ) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი (1 - საშტატო ერთეული);

გ) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი (კორდინატორი) (1 - საშტატო ერთეული);

დ) პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი (1 - საშტატო ერთეული.;

დახურული კონკურსი ცხადდება საჯარო სამსახურის სისტემის მასშტაბით და გულისხმობს შესაფერისი კანდიდატის შერჩევას მოქმედი მოხელეებიდან, რეზერვში ჩარიცხული მოხელეებიდან და შრომითი ხელშეკრულები დასაქმებული პირებიდან.

კონკურსში მონაწილეობის პრეტენდენტებისათვის საბუთების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 20 მარტი. საბუთები მიიღება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდის მეშვეობით. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge.