ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 თებერვლის N13 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 15 მარტის N34 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახე (ძალადაკარგული)