სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი N1