ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წელის საქმიანობის ანგარიში.

2015 წელს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისადმი მოქალაქეთა მიმართვიანობის მაჩვენებელმა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა, დაინერგა არა ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, გაღმავრდა და გაფართოვდა ურთიერთობები სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებთან ასევე მუნიციპალიტეტში დაიგეგმა და განხორციელდა არა ერთი ღონისძიები. შეხვედრები მოეწყო ადგილობრივი მოსახლეობასთან სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით გაიზარდა ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში.