2019 წლის 30 სექტემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში მორიგი №01-06/14 სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რომან დავითაძე უძღვებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

სხდომაზე პირველ საკითხად განხილულ იქნა შპს „ქედის წყალკანალის“ მიერ 2019 წლის 8 თვეში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში, ხოლო მეორე საკითხად წარმოდგენილი იყო ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული მუზეუმი“-სათვის ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადოთ, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტი.

ორივე საკითხი სხდომაზე დამსწრე დეპუტატთა უმრავლესობისგან იქნა მხარდაჭერილი.